Europos Sajungos Tarybos Rekomendacija 2021 m. kovo 12 d. dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo 2/2

Kai kurie ES romų tautybės piliečiai, kurie įsikuria ne savo kilmės valstybėje narėje arba tokioje valstybėje narėje būna laikinai, be kita ko, siekdami pasinaudoti sezoninio ar trumpalaikio darbo galimybėmis, atsiduria pažeidžiamoje padėtyje. Kai aktualu, valstybės narės turėtų skatinti nustatyti tinkamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu formas, įskaitant dvišalius ar daugiašalius projektus ir susitarimus, ir skatinti aktyviai juose dalyvauti, tuo pačiu laikantis Sąjungos teisinės sistemos ir galiojančių nacionalinės teisės aktų. Tai galėtų apimti, pavyzdžiui, bendradarbiavimą klausimais, susijusiais su romų tautybės vaikų galimybėmis gauti išsilavinimą, vaikų mokymosi patirtimi ir rezultatais, taip pat poreikiais ir iššūkiais savivaldybių lygmeniu. Šis bendradarbiavimas turėtų apimti pačių romų dalyvavimą.

Finansavimas

31. Valstybės narės, ypač tos, kurios susiduria su didesniais iššūkiais romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo srityse ir (arba) kuriose gyvena didesnės romų bendruomenės, turėtų visapusiškai ir optimaliai panaudoti bendrąsias ir tikslines Sąjungos ir nacionalinių fondų lėšas, skirtas romų diskriminacijos prevencijai ir kovai su ja, be kita ko, nustatydamos konkrečius tikslus skatinti palankių sąlygų neturinčių grupių ir marginalizuotų bendruomenių, pavyzdžiui, romų, socioekonominę integraciją, ir užtikrinti veiksmingą Sąjungos ir nacionalinių finansavimo šaltinių, skirtų romų lygybei ir jų socialinei ir ekonominei įtraukčiai skatinti, derinimą.

32. Valstybės narės turėtų palengvinti regioninių, vietos, miestų ir kitų valdžios institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių ir atitinkamų pilietinei visuomenei atstovaujančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų, atsakingų už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių ir nediskriminavimo skatinimą, dalyvavimą rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Sąjungos programas, įskaitant dalyvavimą stebėsenos komitetų veikloje.

33. Valstybės narės turėtų skirti pakankamai nacionalinių išteklių ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginio plano ir nacionalinių strateginių planų politikos priemonėms įgyvendinti, užtikrinant, kad jos atitiktų realius romų bendruomenių poreikius ir būtų proporcingos romų bendruomenių dydžiui ir patiriamiems sunkumams.

34. Nacionaliniuose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose (turėtų būti atsižvelgiama į teises ir lygias galimybes visiems bei tai skatinama, taip pat turėtų būti skatinama palankių sąlygų neturinčių grupių, įskaitant romus ir kitus rasinėms ar etninėms mažumoms priklausančius asmenis, įtrauktis. 35. Valstybės narės turėtų tobulinti Sąjungos programų arba struktūrinių reformų, skirtų mažumų socioekonominei įtraukčiai užtikrinti, rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą, pavyzdžiui, prašydamos techninės paramos pagal struktūrinių reformų rėmimo programą.

36. Valstybės narės turėtų skatinti naudoti nacionalines ir Sąjungos lėšas, kad būtų stiprinami centrinės ir vietos valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumai ir sudarytos sąlygos joms keistis gerąja patirtimi, kad šios institucijos ir organizacijos galėtų prisidėti prie kovos su romų diskriminacija priemonių įgyvendinimo spartindamos lygybės ir įtraukties užtikrinimą, be kita ko, kovodamos su segregacija ir skatindamos romų dalyvavimą.

37. Valstybės narės turėtų reaguoti į vietos lygmens, įskaitant miesto vietoves, finansavimo poreikius, kai aktualu, siekdamos remti ES judžius romus, be kita ko, numatydamos kalbų mokymą, kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, mokyklinį ugdymą, valstybines užimtumo tarnybas, socialinius darbuotojus, tarpininkus ir t. t.

Nacionalinių romams skirtų strateginių planų stebėsena ir ataskaitų teikimas

38. Valstybės narės turėtų stebėti ir vertinti nacionalinių strateginių planų įgyvendinimą, atitinkamai naudodamos rodiklių rinkinį, kurį parengė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (toliau – Agentūra), nacionaliniai romų informacijos centrai, nacionalinės statistikos tarnybos ir Komisija Agentūros koordinuojamoje darbo grupėje su romais susijusių rodiklių ir ataskaitų teikimo klausimais. Valstybės narės taip pat gali naudoti nacionalinius rodiklius, atsižvelgdamos į savo nacionalinių teisinių sistemų ir politikos požiūrių raidą, taip pat į romų tautybės asmenų padėtį savo teritorijoje.

39. Atsižvelgdamos į komunikate nustatytus Sąjungos tikslus ir pagrindinius uždavinius, valstybės narės turėtų, priklausomai nuo to, kas aktualu, įtraukti nacionalinius kiekybinius ir (arba) kokybinius tikslus į nacionalinius romams skirtus strateginius planus, pritaikydamos juos prie nacionalinių aplinkybių ir duomenų apie lygybę rinkimo galimybių; tai gali apimti, pavyzdžiui, etniniu požiūriu išskaidytus duomenis arba aktualius socioekonominius tarpinius duomenis arba šių duomenų derinį.

40. Ne vėliau kaip 2023 m. birželio mėn. valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi pagal šią rekomendaciją. Vėliau kas dvejus metus valstybės narės turėtų teikti Komisijai ataskaitas apie vykdomas ir naujas priemones, įskaitant informaciją apie pažangą įgyvendinant nacionalinius romams skirtus strateginius planus kiekvienoje teminėje srityje. Valstybių narių ataskaitos bus naudojamos rengiant Komisijos kas dvejus metus teikiamas vertinimo ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginio plano įgyvendinimo.

41. Siekiant padidinti skaidrumą valstybės narės turėtų palengvinti visišką nacionalinių ataskaitų dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo viešą atskleidimą; jos taip pat turėtų sudaryti sąlygas politinei patirčiai kaupti ir, kai aktualu, pasirūpinti, kad nacionalinė strategija ir galutinai parengtos įgyvendinimo ataskaitos būtų aptartos nacionaliniuose parlamentuose.

42. Agentūra 2020 m., 2024 m. ir 2028 m. turėtų atlikti reguliarią romų apklausą, kad būtų galima pateikti duomenis, būtinus pradiniams, tarpiniams ir galutiniams rezultatams, atspindintiems bet kokius romų padėties pokyčius. Be to, Agentūra turėtų remti valstybių narių pastangas rinkti atitinkamus duomenis apie lygybę, remti Komisiją jai vykdant stebėseną ir analizę, taip pat padėti nacionaliniams romų informacijos centrams teikti ataskaitas padedant darbo grupei su romais susijusių rodiklių ir ataskaitų teikimo klausimais. PRAŠO KOMISIJOS:

43. Užtikrinti, kad rengiant ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nacionalinių romams skirtų strateginių planų įgyvendinimo būtų remiamasi valstybių narių pateikta informacija.

44. Toliau stengtis integruoti romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimimo aspektus į visų atitinkamų svarbių Komisijos iniciatyvų rengimą ir įgyvendinimą, taip pat toliau stebėti romų lygybei, įtraukčiai ir dalyvavimui skirtą politiką Europos semestro ir Europos socialinių teisių ramsčio kontekste.

45. Toliau skatinti tarpvalstybinę partnerystę ir mainus remiant nacionalinių romų informacijos centrų tinklą, tinklą „EURoma“, Europos romų platformą, Europos Parlamento pilietinės visuomenės stebėsenos parengiamuosius veiksmus ir Europos nacionalinių lygybės įstaigų tinklą (EQUINET). Ši rekomendacija pakeičia 2013 m. gruodžio 9 d. Tarybos rekomendaciją dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. kovo 12 d.

 Tarybos vardu Pirmininkė A. P. ZACARIAS

Šaltinis: Europos Sąjungos oficialusis leidinys (2021/C 93/01)