Nauji senų problemų sprendimai – inovatyvių metodų mainai romų integracijos srityje


PRANEŠIMAS SPAUDAI

2020 metų birželį sėkmingai startavo tarptautinis projektas „Nauji senų problemų sprendimai  – inovatyvių metodų mainai romų integracijos srityje“, kuriam įgyvendinti buvo patvirtinta Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos Regioninio bendradarbiavimo fondų parama. Šio projekto prioritetiniai sektoriai yra aktyvus romų įtraukimas į socialinį bei kultūrinį Europos šalių gyvenimą, jaunimo užimtumo skatinimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas.

Projekto iniciatorius yra romų visuomeninė organizacija Nevo Parudimos Association (Rumunija), o iš viso projekte dalyvauja 11 partnerių. Tai – Europos romų organizacijas jungiantis tinklas ERGO (European Roma Grassroots Organisations), romų NVO iš Rumunijos, Vengrijos, Bulgarijos, Albanijos, Slovakijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos ir Čekijos. Lietuvai partnerystėje atstovauja Romų visuomenės centras.

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras dirba ties įvairiais romų socialinio įtraukimo bei romafobijos apraiškų eliminavimo aspektais. Šiuo metu Romų visuomenės centras yra Lietuvos žmogaus teisių koalicijos ir Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narys. Ypatingas dėmesys organizacijos veikloje skiriamas edukacijai bei įdarbinimui, todėl šio projekto rėmuose su kitų šalių partneriais Lietuvos atstovai dalinsis gerosiomis patirtimis būtent šiose dvejose srityse. Gerosios patirtys organizuojant nuotolinį suaugusiųjų ir profesinį mokymą, pasitelkiant inovatyvius metodus, turėtų inspiruoti užsienio partnerius. Savo ruožtu Romų visuomenės centras norėtų pasisemti gerosios patirties nacionalinės advokacijos strategijos plėtojime, konsultuojantis su partneriais. Romų visuomenės centras taip pat dalyvaus ir šio projekto programoje Learning Academies (angl. „Mokymosi akademijos“), siekiant tobulinti savo darbuotojų ir savanorių žinias bei kompetencijas.

Projekto tikslas – prisidėti prie romų pilietinės visuomenės įgalinimo 11 partnerių šalių įgyvendinant projektus, kuriais skatinama romų įtrauktis į visavertį socialinį gyvenimą. Tuo pačiu siekiama sukurti palankesnes sąlygas „iš apačios į viršų“ strategija pagrįstų socialinių iniciatyvų įgyvendinimui, realiais faktais bei pavyzdžiais paneigiant nusistovėjusią stereotipinę skeptikų nuomonę, esą „šioje srityje nieko pakeisti neįmanoma“.

Bendras projekto įgyvendinimo procesas apima gerosiomis patirtimis paremtų projektų mainus tarp skirtingų šalių romų organizacijų bei šių projektų tolimesnį vykdymą. Vienos organizacijos perims iš kitų anksčiau įvykdytus sėkmingus projektus, juos adaptuos ir įgyvendins, konsultuojamos organizacijų, iš kurių buvo perimta idėja. Projekte taip pat numatyta plėtoti pilietinės visuomenės mokymus 11 partnerių šalių, atsižvelgiant į realius vietos bendruomenių poreikius, suteikiant reikiamą informaciją bei užmezgant naujus ryšius tarp romų visuomeninių organizacijų bei potencialių rėmėjų, teikiančių finansavimą tolimesnei tokių organizacijų veiklai.

Tikėtini projekto rezultatai bus iš dalies apčiuopiami, iš dalies nematerialūs ir susiję su specialiais „darbo paketais“:

1. Bendruomenės vadovaujamų projektų skatinimas:

■ 10 bendruomenės poreikiais paremtų projektų, kurie buvo įvardyti kaip geroji patirtis, sėkmingas pritaikymas ir įgyvendinimas kitose šalyse

■ Apie 20–30 gerosios patirties romų įtraukties bei įgalinimo projektų pavyzdžių, pateikiamų su vietinio adaptavimo ir plėtojimo planais bei idėjomis

■ Romų bendruomenės ir pilietinių iniciatyvų reprezentavimas per audiovizualinius kūrinius (filmai, pasakojimai ir kt.)

2. Romų visuomeninių organizacijų pajėgumų stiprinimas:

■ Romų visuomeninių organizacijų personalo išplėstinės kompetencijos projektų ir organizacijų valdymo srityje

■ Išleistas projektų bei organizacijų valdymo rekomendacijų rinkinys visuomeninių organizacijų vadovams bei personalui

■ Organizacijų valdymas vadovaujantis griežtais skaidrumo bei atskaitomybės kriterijais

3. Palankios finansavimo aplinkos kūrimas:

■ Parengtas ir publikuotas romų įtraukties strategijos „iš apačios į viršų“ svarbą pagrindžiantis tyrimas

■ Atlikta ir publikuota romų įtraukties finansavimo programų analizė

■ Potencialūs rėmėjai geriau suvokia „iš apačios į viršų“ požiūrio į romų integraciją svarbą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 34 mėnesiai, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Preliminari projekto finansavimo vertė, nurodyta teikiant projektą, buvo 1 269 415 eurų.

Projekto tikslinės grupės yra reprezentuojamos bei atstovaujamos 11 skirtingų šalių romų bendruomenių (po 1 iš kiekvienos šalies), 11 nevyriausybinių romų organizacijų, institucijų, privačių rėmėjų bei kitų projekte dalyvaujančių šalių nevyriausybinių organizacijų.

 

Tekstas: Eduardas Bogdanovas