Lietuvos žmogaus teisių organizacijų koalicija

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) vienija nevyriausybines organizacijas, dirbančias žmogaus teisių ir anti-diskriminacijos srityse.

ŽTOK sukurta 2014 m., nuo 2011 m. veikusios Žmogaus teisių koalicijos pagrindu.

                                         Mano teiss

Istorija

2011 m. vasarą 8 nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisių ir antidiskriminacijos srityje, nutarė suvienyti jėgas į Žmogaus teisių koaliciją. 2011 m. birželio 20 d. Lietuvos gėjų lygos, Lietuvos žydų bendruomenės, Lietuvos žmogaus teisių centro, Lygių galimybių plėtros centro, Lygių teisių ir socialinės plėtros centro, Psichikos sveikatos perspektyvų, Romų visuomenės centro ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovai pasirašė Žmogaus teisių koalicijos memorandumą.

Šios 8 organizacijos veikia išvien įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, lygių galimybių bei nediskriminavimo principus Lietuvoje. Ši tinklaveika bei didesnė ekspertų sąjunga leidžia pasiekti greitesnių ir efektyvesnių rezultatų ginant bei atstovaujant žmogaus teises.

Žmogaus teisių koalicija buvo įkurta kaip atsakas į:

– regresą žmogaus teisių srityje nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 2004m. [1, 2];

–valstybės politinės valios stoką ir negebėjimą formuoti nuoseklią, veiksmingą ir progresyvią žmogaus teisių politiką [3, 4];

–žmonių nusivylimą ir bejėgiškumą, pasireiškiantį augančiu nepasitikėjimu valdžios institucijomis, aktyvia emigracija, agresija ar pilietiniu pasyvumu;

– visuomenės sąmoningumo žmogaus teisių klausimais stoką;

– susirūpinimą keliančią pažeidžiamų visuomenės grupių padėtį;

– visuomenės radikalėjimo tendencijas, diskriminacijos ir nepakantumo mastus [5, 6].

Nuo 2014 m. Žmogaus teisių organizacijų koalicija yra Nacionalinės NVO koalicijos narė

2014 m. gruodžio 4 d. organizacijos pakeitė pavadinimą į Žmogaus teisių organizacijų koaliciją ir pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį, įsipareigodamos kartu toliau aktyviai veikti žmogaus teisių labui.

Misija

Siekti veiksmingo žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo.

Tikslai

– Stebėti žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo negalios, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais pagrindais įgyvendinimą Lietuvoje;
– Viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus;
–   Siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas sulauktų teisėto vertinimo.

Veikla

Žmogaus teisių organizacijų koalicija stebi ir analizuoja teisės aktų rengimą ir priėmimą, vykdo nuolatinę valstybės institucijų darbo stebėseną bei viešai reaguoja į aktualius bei potencialius žmogaus teisių pažeidimus, siekia, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus. Taip pat koalicija dalyvauja rengiant žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje apžvalgas ir rengia alternatyvias ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių institucijoms.

Pateikti kreipimaisi į įvairias valstybės institucijas:


– 2011 m. pateiktos ataskaitos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai dėl žmogaus teisių padėties Lietuvoje įvairiais klausimais.
– 2012 m. kovo 1 d. kreipimasis dėl JT Žmogaus teisių Tarybos darbo grupės pateiktos ataskaitos visuotinei periodinei apžvalgai (ang. Universal Periodic Review) rekomendacijų įgyvendinimo, adresuotas LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui ir LR Teisingumo ministrui Remigijui Šimašiui.
– 2012 m. kovo 11 d. Žmogaus teisių koalicija organizavo eitynes “Už žmogų, už laisvę, už demokratiją”[7], kurių tikslas – suburti visus Lietuvos žmones, kurie brangina LR Konstitucijoje įtvirtintas vertybes – demokratinę santvarką, teisės viršenybę, lygybę, atvirumą, pagarbą kiekvienam žmogui ir pasidžiaugti iškovota Lietuvos nepriklausomybe.
– 2012 m. rugsėjo 24 d. kreipimasis dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasipriešinimo Europos Komisijos siūlymui nustatyti kvotas moterims biržose kotiruojamų įmonių valdybose LR Prezidentei, LR Ministrui Pirmininkui ir LR Seimo Žmogaus teisių komitetui.
– 2013 m. sausio 25 d. kreipimasis dėl žmogaus teisių padėties šalyje, skatinant priimti sprendimus atskirties grupių integracijai į visuomenę, adresuotas LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoriui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei, LR Vidaus reikalų ministuri Dailiui Alfonsui Barakauskui, LR Švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui, LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui, LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui ir LR Sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui.
– 2013 m. balandžio 18 d. kreipimasis dėl LR Civilinio kodekso, LR Civilinio proceso kodekso, LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo, LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo, LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo straipsnių pakeitimo bei papildymo, adresuotas LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui ir LR Teisingumo ministerijai.
– 2013 m. gegužės 7 d. kreipimasis dėl psichikos sveikatos priežiūros sistemos trūkumų Lietuvoje, adresuotas LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, LR Sveikatos apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui ir LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei.
– 2014 m. balandžio 18 d. kreipimasis dėl nacionalinės kankinimų prevencijos stebėsenos vykdymo uždarose psichikos sveikatos įstaigose (psichiatrinėse ligoninėse ir socialinės globos įstaigose) bei kūdikių ir vaikų globos įstaigose, adresuotas LR Seimo konrolierių įstaigos vadovui Augustinui Normantui.
– 2014 m. gegužės 6 d. raštas dėl ketinimo panaikinti Valstybinę moterų ir vyrų programą, adresuotas LR Seimo Moterų parlamentinei grupei, LR Seimo Socialinių reikalų komitetui, LR Vyriausybei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Užsienio reikalų ministerijai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.
– 2014 m. gegužės 8 d. Diskusija prieš antisemitizmo ir neapykantos apraiškas viešojoje erdvėje su kandidatais į Europarlamentą, vykusi Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės būstinėje Vilniuje.
– 2016 m. pateiktos pristatytos nevyriausybinių organizacijų ataskaitos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai Visuotinės periodinės peržiūros procese. Po 2016 m. lapkričio 2 d. vykusios Lietuvos Visuotinės peržiūros Lietuvai buvo pateiktos rekomendacijos, dalis kurių suformuotos remiantis nevyriausybinių organizacijų išskirtais klausimais. Daugiau apie Visuotinės peržiūros metu pateiktas rekomendacijas galima rasti čia:http://www.tm.lt/tm/jungt_tautu_zmogaus_teisiu/

Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narės:

–      Lietuvos gėjų lyga
–      Lietuvos žydų bendruomenė
–      Lietuvos žmogaus teisių centras
–      Lygių galimybių plėtros centras
–      Psichikos sveikatos perspektyvos
–      Romų visuomenės centras
–      Tolerantiško jaunimo asociacija
–      Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Nuo 2011 m. iki 2012 m. balandžio 5 d. Žmogaus teisių koalicijai priklausė Žmogaus teisių stebėjimo institutas, narystę sustabdė 2012 m. balandžio 5 d. nuo 2011 m. iki Žmogaus teisių organizacijų koalicijos įkūrimo 2014 metais – Lygių teisių ir socialinės plėtros centras.

Nuorodos

Straipsniai apie Žmogaus teisių koaliciją:
–      Žmogaus teisių koalicija apskundė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl partijos “Jaunoji Lietuva” rinkiminės kampanijos
–      Žmogaus teisių koalicijos susitikimas su Švedijos lyčių lygybės ministre p. M. Arnholm
–      Laikas “nepatogiems” klausimams – debatai siekiantiems Europarlamentaro kėdės
–      D. Šakalienė apie politikus ir žmogaus teises Lietuvoje: nebežinau, kaip diplomatiškai pasakyti