PROJEKTAS „NAUJI SENŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI – INOVATYVIŲ METODŲ MAINAI ROMŲ INTEGRACIJOS SRITYJE“ 

Romų integracija iki šiol tebėra viena opiausių problemų Centrinėje ir Rytų Europoje, Balkanuose bei Turkijoje. ES pagrindinių teisių agentūros duomenimis, romai yra labiausiai diskriminuojama tautinė mažuma, beveik 80 proc. romų šeimų gyvena skurdo rizikoje ir socialinėje atskirtyje. Naujausi neapykantos kurstymo nusikaltimai ir šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, su kuriais nuolat susiduria romai, rodo, jog rasizmas šios tautinės mažumos atstovų atžvilgiu yra labai rimta bei aktuali problema mūsų dienų Europoje.

Pagrindinis projekto „Nauji senų problemų sprendimai – inovatyvių metodų mainai romų integracijos srityje“ tikslas – pasidalinti sėkmingomis romų įtraukties, socialinės integracijos, švietimo, įdarbinimo bei kovos su romafobija istorijomis su galimais rėmėjais bei valstybinėmis institucijomis, realiais faktais bei pavyzdžiais paneigiant nusistovėjusią stereotipinę skeptikų nuomonę, esą „šioje srityje nieko pakeisti neįmanoma“. Projekto įgyvendinimo eigoje bus užtikrinamas dviejų krypčių romų pilietinės visuomenės stiprinimo procesas:

 1. Tiesioginis partnerių tarpusavio tobulinimasis ir pajėgumų stiprinimas, atpažįstant  kiekvieno partnerio gerąsias praktikas ir padedant kitiems jas pritaikyti.
 2. Projektinės vadybos įgūdžių lavinimas, organizuojant mokymo kursus vietinėms romų bei romus palaikančioms organizacijoms.

Inovatyvių projektų įgyvendinimo tvarumas bus užtikrinamas per atstovavimą, komunikuojant su rėmėjais bei valstybinėmis institucijomis .

Projekto tikslai:

 • Atpažinti gerąsias praktikas romų įtraukties, švietimo, užimtumo skatinimo, bei kovos su romafobija srityse.
 • Skatinti romų visuomeninių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir mokymąsi, adaptuojant projektų idėjas ir planuojant jų įgyvendinimą kitose šalyse.
 • Stiprinti romų visuomeninių bei nevyriausybinių organizacijų pajėgumus projektų valdymo ir advokacijos srityse.
 • Skatinti tikslingesnį romų įtraukties finansavimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra 34 mėnesiai, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Preliminari finansavimo vertė, nurodyta teikiant projektą, buvo 1 269 415 eurų. Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos Regioninio bendradarbiavimo fondai.

 Bendras projekto įgyvendinimo procesas apima gerosiomis patirtimis paremtų projektų mainus tarp skirtingų šalių romų organizacijų bei šių projektų tolimesnį vykdymą. Vienos organizacijos perims iš kitų anksčiau įvykdytus sėkmingus projektus, juos adaptuos ir įgyvendins, konsultuojamos organizacijų, iš kurių buvo perimta idėja. Projekte taip pat numatyta plėtoti pilietinės visuomenės mokymus 11 partnerių šalių, atsižvelgiant į realius vietos bendruomenių poreikius, suteikiant reikiamą informaciją bei užmezgant naujus ryšius tarp romų visuomeninių organizacijų bei potencialių rėmėjų, teikiančių finansavimą tolimesnei tokių organizacijų veiklai.

Projektas yra priskiriamas „Socialinės įtraukties, jaunimo užimtumo ir skurdo mažinimo“ prioritetiniam sektoriui, jo pagrindinis siekis yra spartesnė romų socialinė integracija ir įgalinimas. Įgyvendinus projektą numatomi šie rezultatai bei pasiekimai:

1. Bendruomenės vadovaujamų projektų skatinimas:

 • 10 bendruomenės poreikiais paremtų projektų, kurie buvo įvardyti kaip geroji patirtis, sėkmingas pritaikymas ir įgyvendinimas kitose šalyse
 • Apie 20–30 gerosios patirties romų įtraukties bei įgalinimo projektų pavyzdžių, pateikiamų su vietinio adaptavimo ir plėtojimo planais bei idėjomis
 • Romų bendruomenės organizavimas ir romų pilietinės visuomenės reprezentavimas per audiovizualinius kūrinius (filmai, pasakojimai ir kt.)

2. Romų visuomeninių organizacijų pajėgumų stiprinimas:

 • Romų visuomeninių organizacijų personalo išplėstinės kompetencijos projektų ir organizacijų valdymo srityje
 • Išleistas projektų bei organizacijų valdymo rekomendacijų rinkinys visuomeninių organizacijų vadovams bei personalui
 • Organizacijų valdymas vadovaujantis griežtais skaidrumo bei atskaitomybės kriterijais

3. Palankios finansavimo aplinkos sukūrimas:

 • Parengtas ir publikuotas romų įtraukties strategijos „iš apačios į viršų“ svarbą pagrindžiantis tyrimas

Numatyti rezultatai bus pasiekti pasitelkiant:

 • Gerųjų praktikų inspiruotą bendruomenių vadovaujamų projektų rengimą ir planavimą dirbant su konsultantais iš kitų romų visuomeninių organizacijų.
 • Specializuotą įgūdžių lavinimo programą bei kūrybines mokymosi priemones.
 • Tyrimais ir įrodymais pagrįstą atstovavimą bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir privačiais rėmėjais.

Darbo paketai yra šie:

 • WP1 valdymas - Nevo Parudimos
 • WP2 komunikacija - Nevo Parudimos
 • WP3 pajėgumų stiprinimas - RROMA
 • WP4 „Peer2Peer“ partnerystės - „Autonomia“ fondas
 •  WP5 atstovavimas - ERGO tinklas

Projekto partneriai:

ERGO Network

Nevo Parudimos Association (Rumunija)

Autonomia Foundation (Vengrija)

RROMA (Šiaurės Makedonija)

Roma Active Albania (Albanija)

Integro Association (Bulgarija)

Roma Advocacy and Research Center (Slovakia)

Slovo 21 (Čekija)

Romų visuomenės centras (Lietuva)

Zero Discrimination Association (Turkija)

Women‘s Association „Romkinja“ (Bosnija ir Hercegovina)