Lietuvos romų muzikinio folkloro rinkinys "ROmane Gilia"

Tradicinis romų menas yra žinomas ir vertinamas visame pasaulyje: jis inspiravo
daugybę žymiausių pasaulio meno kūrėjų, nulėmė įvairiausių muzikos bei šokio
stilių atsiradimą. Lietuvos romų kūryba išsiskiria savitu regioniniu stiliumi bei
specifiniais estetinės išraiškos elementais. Čia tradicinė romų muzika ir šokis
susipina su Lietuvos žydų (litvakų), lietuvių, rusų, lenkų bei kitų mūsų šalyje
gyvenančių ir gyvenusių tautų tradicinio meno estetiniais atspalviais.
Tradicinio muzikinio Lietuvos romų folkloro pagrindą sudaro dainos: per jas
galime pažinti unikalias tik šiam etnosui būdingas intonacines struktūras, vietinių
kalbos dialektų ir poetikos grožį bei savitumą. Per šias dainas Lietuvos romai
perduoda savo unikalų kultūrinį kodą iš kartos į kartą, tokiu būdu išsaugodami
savo tradicijas bei tapatybę.
Tenka pripažinti, jog pastaruoju metu dėl įvairių socialinių problemų (sąlyginai
trumpa Lietuvos romų vidutinė gyvenimo trukmė, sparti kartų kaita) bei
intensyvios kultūrinės asimiliacijos šios tautinės mažumos muzikinis folkloras
sparčiai nyksta. Šimtmečiais „iš lūpų į lūpas“ perduotas nematerialus
etnokultūrinis paveldas labai retai buvo užrašomas, įrašomas ar kitaip
dokumentuojamas, tad su kiekviena karta išlieka vis mažiau autentiškų Lietuvos
romų dainų bei kitokio muzikinio folkloro pavyzdžių. Siekis išsaugoti šiuos
nykstančius pavyzdžius ateities kartoms dokumentuojant ir publikuojant tiek
fiziniu, tiek skaitmeniniu pavidalu yra aktualus ir savalaikis.
Šio projekto esmė – surinkti ir publikuoti autentiškas Lietuvos romų dainas bei
kitokius muzikinio folkloro pavyzdžius. Duomenų rinkimo procesas vyks rengiant
etnomuzikologines ekspedicijas į romų bendruomenes skirtinguose Lietuvos
regionuose. Galutinis produktas – iliustruotas leidinys, kuriame bus pristatoma ne
mažiau kaip 20 Lietuvos romų dainų. Šį rinkinį sudarys tiek ekspedicijų metu
surinktos, tiek Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos archyve
turimos dainos. Kiekviena daina bus pateikiama kartu su trumpu aprašu, natomis,
vertimu į lietuvių kalbą ir QR kodu, nukreipiančiu į skaitmeninio internetinio
archyvo bylą su šios dainos garso įrašu.
Tai būtų pirmasis tokio pobūdžio leidinys, kadangi iki šiol nebuvo publikuota nei
vieno Lietuvos romų dainų rinkinio. Lietuvos muzikinio folkloro archyvuose yra
saugomi anksčiau įrašyti ar kitaip dokumentuoti Lietuvos romų muzikinio
folkloro pavyzdžiai, tačiau jų prieinamumas yra labai ribotas. Šis naujas leidinys
bus laisvai prieinamas daugelyje bibliotekų bei internete. Projekto rezultatų
sklaidai ir viešinimui bus surengtas viešas pristatymo renginys, leidžiamos
publikacijos žiniasklaidoje bei socialiniuose tinkluose, o leidinio kopijos bus
perduotos įvairioms ugdymo įstaigoms bei viešosioms bibliotekoms. Leidinio
paskirtis – edukacinė ir archyvinė. Jame dokumentuoti Lietuvos romų
nematerialaus etnokultūrinio paveldo pavyzdžiai pravers tiek būsimiems romų
kultūros tyrėjams, tiek plačiai visuomenei.
Būtina pažymėti, jog šis projektas yra labai sėkmingo projekto „Skaitmeninis
Lietuvos romų dialekto garso ir vaizdo archyvas“ (2021) tęsinys: pirma buvo
renkamos sakytinės istorijos, vėliau – archyvinės nuotraukos (2022), o dabar –
dainos bei muzikinis folkloras. Svarbu, kad archyvas yra nuolat pildomas.
Autentiškas Lietuvos romų muzikinis folkloras yra neatsiejama integralaus
Lietuvos nematerialaus etnokultūrinio paveldo dalis. Jis reprezentuoja šios
tautinės mažumos kultūrinį savitumą bei unikalumą. Šio sparčiai nykstančio
nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimas ir dokumentavimas yra svarbus tiek
pačiai Lietuvos romų bendruomenei, siekiant išsaugoti savo kultūrines šaknis ir
tapatybę, tiek būsimiems kultūros tyrėjams, moksleiviams, studentams bei visiems
besidomintiems Lietuvos romų kultūra.
Nors romai Lietuvoje gyvena jau daugiau kaip 500 metų, didžioji dalis mūsų
visuomenės vis dar neturi pakankamai žinių bei informacijos apie šios tautinės
mažumos kultūrą, meną, kalbą ir tradicijas. Elementarių žinių stoka neretai

nulemia nepagrįstai priešišką visuomenės nusiteikimą romų atžvilgiu, socialinio
bei kultūrinio antičigonizmo apraiškas. Šis projektas paskatintų Lietuvos žmones
artimiau pažinti bei suprasti romų kultūrą, priimti ją kaip neatsiejamą šiuolaikinės
Lietuvos kultūros dalį.

Projekto tikslas
(įgyvendinamomis veiklomis
siekiamas rezultatas, jo
poveikis ir svarba):

Sukurti pažintinį-archyvinį Lietuvos romų dainų bei muzikinio folkloro pavyzdžių
rinkinį fiksuojant, išsaugant ir viešinant nematerialųjį etnokultūrinį paveldą.
Projekto įgyvendinimo metu bus renkama, apdorojama ir fiksuojama unikali
etnokultūrinė medžiaga, kuri bus publikuota tiek fizinio, tiek elektroninio leidinio
forma (knyga ir elektroninis įrašų archyvas).
Tai būtų pirmas tokio masto ir pobūdžio Lietuvos romų muzikiniam folklorui
dedikuotas leidinys, prieinamas plačiajai visuomenei. Interaktyvių QR kodų
pagalba skaitytojai galės išgirsti autentiškus romų dainų pavyzdžius.
Nykstančio nematerialaus Lietuvos romų kultūros paveldo išsaugojimas yra labai
svarbus norint neprarasti autentiškus iki šiol niekur neužrašytus ir neįrašytus
muzikinio folkloro pavyzdžius.
Vietinio romų muzikinio folkloro tyrinėjimas taip pat yra svarbus siekiant
atskleisti platesnį Lietuvos kultūrinės įvairovės spektrą, skatinant toleranciją ir
tarpusavio supratingumą tarp šalyje gyvenančių etninių grupių.

Projekto veiklos ir jų
pamatuojami rezultatai:
(planuojamų organizuoti
renginių, sukurtų kūrinių,
išleistų leidinių ir pan.
skaičius); 

1. Medžiagos rinkimas: Ekspedicijos į romų bendruomenes skirtinguose Lietuvos
regionuose ir archyvinės medžiagos analizė.
2. Garso įrašų transkripcija, surinktos medžiagos analizė, apdorojimas. Gautos
medžiagos rengimas publikavimui. 3. Surinktos medžiagos ekspertinė analizė,
recenzijavimas. Trumpų dainų aprašų ir įvadinių straipsnių rengimas. 4. Surinktų
dainų garso įrašų redagavimas, skaitmeninimas ir publikavimas. 5. Profesoriaus
Yale Strom (San Diego Universitetas, JAV) paskaitos apie Lietuvos romų ir žydų
(klezmer) muzikos sąsajas vertimas, viešinimas, muzikos fragmentų notografinė
transkripcija. 6. Natų ir tekstų parengimas bei maketavimas, knygos iliustracijų
parinkimas, leidybos darbai. 7. Pristatomasis renginys ir sklaida.
Rezultatai: 1)5 ekspedicijos, surinkta iki 20 dainų, apklausta mažiausiai 50
informantų. Iš muzikinio folkloro archyvo įtraukiama iki 10 dainų. 2) 20 dainų
transkribuotos romų k., išverstos į lietuvių k., atlikta notografinė transkripcija. 3)
Bus parengta 20 trumpų dainų aprašų ir 1 įvadinis straipsnis. 4) 20 parengtų
publikavimui garso įrašų patalpinami į LMTA duombazes suteikiant prieigą su
QR kodu. 5) 5 Lietuvos romų ir žydų (klezmer) muzikos fragmentai patalpinami į
LMTA duombazes suteikiant prieigą su QR kodu. 6) 1 leidinys (apie 20 dainų, 60
psl.), 2 recenzijos, tiražas 300 egz. 7) 1 pristatomasis renginys, 2 publikacijos
žiniasklaidoje,
Numatomi dalyviai: Projekte dalyvaus įvairių sričių mokslininkai ir ekspertai: muzikos ir muzikinio

folkloro ekspertai, IT technologijų žinovai, romų bendruomenės atstovai-
informantai. Dalyviai: Romų visuomenės centro ir multikultūrinio neformalaus

ugdymo centro “Padėk pritapti” ekspertai, turintys ilgametę patirtį romų kultūros
ir istorijos puoselėjimo srityje. Romų visuomenės centras veikia nuo 2001 m., o
“Padėk pritapti” nuo 2012 m.
Romų kilmės menininkas Gopalas Michailovskis. Gopalas 2020 m. įgijo magistro
laipsnį LMTA, šiuo metu gilinasi į romų istoriją ir politiką Centriniame Europos
Universitete. Jis yra pirmasis Lietuvos romas studijuojantis šiame prestižiniame
universitete.
Romų kilmės muzikė, atlikėja Kansuela Mačiūlevičiūtė, Kansuela 2022 m. įgijo
muzikos pedagogo magistro laipsnį Šiaulių universitete, šiuo metu studijuoja
Londono Uxbridge kolegijoje. Jos koncertiniame repertuare dominuoja romų
dainos.
Profesorė, habil. dr. Daiva Vyčinienė, LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja,
ekspertė, turintį patirtį šioje srityje.
Varsa Liutkutė-Zakarienė, LMTA Muzikinio folkloro archyvo vedėja, ekspertė,
turinti folkloro ekspedicijų organizavimo ir archyvavimo patirtį,

2.10. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.):
Pastaba: jei partnerių, rėmėjų indėlis yra suteiktas, privaloma pridėti tai įrodančius dokumentus.

turinti folkloro ekspedicijų organizavimo ir archyvavimo patirtį,
Dr. Lara Lempertienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Judaikos tyrimų centro vadovė, mokomojo Dr. Yale Strom (JAV) vizito
organizatorė.
Vaiva Poškute-Kovaliuk, Baltijos regiono romių asociacijos vadovė, renginių,
skleidžiančių romų kultūrą, organizatorė, turinti viešinimo patirtį.
LMTA skaitmeninių technologijų specialistai.
Lietuvių romų bendruomenės nariai-informantai iš skirtingų Lietuvos regionų -
Vilniaus, Marijampolės, Klaipėdos, Šalčininkų, Anykščių, rajonų - romų
bendruomenių.
Pristatymo renginyje planuojama apie 50-100 svečių ir žiniasklaidos atstovų.

(atlikėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt.)

 Projekto veiklų
kalendorius:

1.2023 birželio-rugpjūčio mėn.: Medžiagos rinkimas: Ekspedicijos į romų
bendruomenes skirtinguose Lietuvos regionuose ir archyvinės medžiagos analizė.
Numatomos 5 ekspedicijos , kurių metu mobilia įrašymo įranga bus fiksuojamas
romų muzikinis folkloras – dainos. Taip pat LMTA Muzikinio folkloro archyve
saugoma medžiaga bus perduota projekto specialistams.
2.2023 rugsėjo mėn. Garso įrašų transkripcija, surinktos medžiagos analizė,
apdorojimas. Gautos medžiagos rengimas publikavimui. Ekspedicijų metu gauta
medžiaga bus transkribuojama romų ir lietuvių kalba, dainų tekstai verčiami į
lietuvių kalbą, atliekamas dainų muzikinio teksto notografinis transkribavimas.
3.2023 spalio mėn. Surinktos medžiagos ekspertinė analizė recenzijavimas ir
publikacijų rengimas. Bendradarbiaujant su LMTA etnomuzikologijos katedros
ekspertais ir romų kultūros specialistais bus analizuojama publikavimui rengiama
medžiaga. Bus rengiami trumpi dainų aprašai ir leidinio įvadiniai straipsniai.
6.2023 spalio mėn. Dainų garso įrašų redagavimas ir publikavimas. Ekspedicijų
metu surinktų dainų garso įrašai bus redaguojami ir rengiami publikavimui.
Sutvarkyti garso įrašai bus patalpinti į internetinį archyvą LMTA duomenų
bazėse, kuris bus prieinamas per greitojo atsako (QR) nuorodas leidinyje. Taip pat
sutvarkyti garso įrašai bus perduoti saugojimui LMTA muzikinio folkloro
archyvui.
7.2023 lapkričio-gruodžio mėn. Galutinis tekstų ir natų redagavimas. Leidinio
maketavimas ir leidyba.
8.2023 gruodžio mėn. Leidinio pristatymo renginys ir rezultatų viešinimas. Bus
surengtas viešas leidinio pristatymo renginys, parengtos publikacijos žiniasklaidai.
Ne mažiau kaip 100 leidinio egzempliorių bus perduota viešosioms bibliotekoms
ir ugdymo įstaigoms, o elektroninė leidinio versija bus viešai ir nemokamai
prieinama internete.