DIRBKIME KARTU SU ROMAIS - NAUJOS DARBO GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI

Projektas prisidės prie Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-48, 1 priedo 3.1.4 papunkčio priemonės „Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“ įgyvendinimo.

 

Projekto tikslas:  

Teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties

Projekto uždaviniai:

-         Sudaryti sąlygas romams įsitraukti į darbo rinką, skatinti motyvaciją dirbti, naudojant inovatyvias karjeros ugdymo priemones, sudaryti sąlygas įgyti ir kelti kvalifikaciją; įsitvirtinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

-         Formuoti teigiamą požiūrį į romų bendruomenę, naikinti stereotipus, keisti darbdavio – darbuotojo santykius įdarbinant romus

  1. Projekto vykdytojai ketina spręsti romų bendruomenės socialinės atskirties problemą, kurią sudaro tarpusavyje persipynę skurdo, menko išsilavinimo ir bedarbystės reiškiniai. Dėl ilgalaikės atskirties daug romų yra atitrukę nuo visuomenėje sukuriamų galimybių ir neturi įgūdžių jomis pasinaudoti. Tyrimai rodo, kad absoliuti dauguma darbingo amžiaus romų verčiasi neformaliame ekonomikos sektoriuje, 42% nedirba jokio darbo. Romų neraštingumo lygis aukštas, dauguma romų nėra įgiję jokios profesijos. Įsidarbinimą komplikuoja neigiamas darbdavių ir visos visuomenės požiūris į romus. Labai mažai adaptuotų profesinio mokymo programų suaugusiems, neturintiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo. Nėra taikomos mokymo darbo vietoje programos. Visi ankščiau vykdyti romų integracijos į darbo rinką projektai buvo sėkmingi, turėjo akivaizdų teigiamą rezultatą ir poveikį, tačiau dėl tęstinumo užtikrinimo galimybių stokos negalėjo pakeisti situacijos iš esmės. Efektyvūs paramos mechanizmai dirbant su sunkiai integruojamais asmenimis menkai plėtojami. Be ES paramos naujoviškų socialinės veiklos priemonių ir integracijos į darbo rinką priemonių sukurti ir išbandyti neįmanoma
  2. Projektą įgyvendins 6 romų organizacijos, kurios tarpusavyje pasiskirstys veiklų įgyvendinimo funkcijas. Partneriai pasirašys Jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjas – VšĮ Romų visuomenės centras – bus atsakingas už viso projekto veiklų valdymą, partnerių koordinavimą, išteklių ir išlaidų planavimą, rizikos ir pokyčių valdymą, projekto veiklų ataskaitų rengimą. Partneriai atsakingi už tiesioginį darbą su romais, socialinių, konsultacinių, tarpininkavimo paslaugų teikimą, projekto veiklų vykdymą. Veiklų pasiskirstymas su partneriais atliktas parengiamojoje projekto aprašymo stadijoje. Nustatytos tikslinės grupės ir jų skaičius. VšĮ Romų visuomenės centras turi patirtį vykdant ESFA administruojamus projektus.
  3. Projektą planuojama įgyvendinti Vilniaus mieste, skiriant ypatingą dėmesį Kirtimų gyventojams, o taip pat Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos, vėliau- Marijampolėje, Vilkaviškio (Kybartai), Anykščių (Troškūnai), Joniškio (Žagarė) rajonuose.
  4. Projekto veiklos: sociokultūrinės paslaugos, profesinis orientavimas ir mokymai, mentorystė, mokymai darbo vietose, pagalba įsidarbinant.