Projekto „Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimtybės ir iššūkiai“ pristatymas

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Alfonsas Kairys

Vasario 1 d. Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25, Vilnius) pristatytas  projektas „Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir iššūkiai“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis  ir įgyvendinamas pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Romų socialinė integracija“. Jo partneriai - VšĮ Romų visuomenės centras (vykdytojas), Lietuvos romų bendruomenė, Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų laužas“, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų skyrius, VšĮ Romų integracijos namai, VšĮ Romų integracijos centras.

Dvi valandas trukusį renginį pradėjusi  VšĮ Romų visuomenės centras direktorė Svetlana Novopolskaja apžvelgė projektą, kurio tikslas teikti integracijos į darbo rinką paslaugas romams, siekiant išvengti jų socialinės atskirties ir uždaviniai: sudaryti sąlygas romams įsitraukti į darbo rinką, skatinti motyvaciją dirbti, naudojant inovatyvias karjeros ugdymo priemones, sudaryti sąlygas įgyti ir kelti kvalifikaciją; įsitvirtinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime; formuoti teigiamą požiūrį į romų bendruomenę, naikinti stereotipus, keisti darbdavio – darbuotojo santykius įdarbinant romus.

Direktorė pabrėžė, kad bus finansuojamos šios veiklos: individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas; sociokultūrinės paslaugos; profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas; profesinis mokymas; praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

Tam skirta beveik 900 tūkst. eurų. Juos panaudojus, nors iš dalies bus išvengta romus lydinčių bėdų: skurdo, neraštingumo sumažinimo, nedarbo problemos išsprendimo (tyrimai rodo, kad dauguma darbingo amžiaus romų dirba nelegaliai, 42 procentai nedirba jokio darbo), neigiamo darbdavių ir visos visuomenės požiūrio į juos.

Projektas jau juda. Ir gana sėkmingai. Tai galėjai išgirsti iš partnerių lūpų.

Antai Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik kuria daugiafunkcį centrą ir teigia, kad kuo daugiau jaunimo reikėtų įtraukti (ir pradžia jau yra: keli jaunuoliai panoro dalyvauti veiklose), Tautinių mažumų departamentas žada nors ir mažas, bet patalpas, savo įstaigoje. Kai yra stogas virš galvos, pasak Ištvano, galima dirbti.

Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų rajono skyriaus pirmininkas pasakojo, kad jau dabar jis moko lietuvių kalbos 13 būsimųjų ūkininkų ir stengiasi, kad šie, įgydami praktinių kalbos mokėjimo įgūdžių, kuo daugiau bendrautų su verslininkais.

Romų integracijos centro pirmininkė Konsuela Mačiulevičiūtė sakė, kad organizuojami vairavimo kursai B kategorijai įgyti, kad jų centras padeda socialiai remtiniems romams.

Kalbėjusi Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė: „Romai reikalingi pagalbos: realios, o ne žodinės. Reikia, kad ir ataskaitos, ir darbai būtų turiningi. Ieškosime įvairesnių būdų romams padėti“.

Renginyje dalyvavę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Ineta Ivaškaitė), Aukštadvario žemės ūkio mokykla (Jonas Kazlauskas), Vilniaus teritorinės darbo biržos (Svetlana Lobovkinienė) atstovai  linkėjo sėkmės ir pritarė Europos socialinio fondo (Diana Rušėnaitė) minčiai: „Būtų šaunu, kad 2020 metais, baigiant įgyvendinti šį projektą, būtų daug tų, kurie pasakytų: mes neatskirti, mes laimėjome, nes kartu dirbdami, gavome tai, kas buvo žadėta“. Matyt, taip pasakytų ir didžiausių romų bendruomenių, susibūrusių Vilniaus mieste bei Vilniaus, Jonavos, Panevėžio, Šalčininkų, Šiaulių ir Varėnos rajonuose, romai.

Na,  o renginys, sėkmės linkįs, baigėsi improvizuotu koncertu, pradėtu romų himnu ir tęstu Ištvano Kviko, jo sūnaus Michailo, Konsuelos ir Nikitos atliekamomis dainomis, nes bet koks susibūrimas be jos - dainos- neįmanomas.

Renginio vedėja VšĮ Romų visuomenės centras direktorės pavaduotoja Daiva Drazdauskienė gražiu taisyklingu lietuvišku žodžiu palydėjo visus namo, akimis lyg sakydama: „Iki pasimatant sulaukus gerų rezultatų“ ir primindama, kad, pasak prancūzų rašytojo, filosofo Š. Monteskjė: „patys geriausi darbai tie, kuriuos dirbame gera valia ir įgimtu poreikiu“.

Prierašas. Projektas „Dirbkime kartu su romais - naujos darbo galimybės ir iššūkiai“truks ketverius metus.

Vartydamas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turiningai ir skoningai išleistą brošiūrą „Lietuvos romai. Faktai, skaičiai, veikla“, sužinai, kad 2004-2008 m.buvo įgyvendintas projektas „Romų integracijos į darbo rinką mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“, 2009-2012 m. - „Atsigręžk į romus: inovatyvios romų įtraukimo į darbo rinką priemonės“, 2012-2015 m. - „Europos kultūros ir verslo parkas „Bahtalo Drom“. Projektuose dalyvavo per pusketvirto šimto romų. Pasiekta ir kai kurių rezultatų: įsidarbino  per septyniasdešimt romų, 2pradėjo nuosavą verslą, vienas atvėrė profesinės, o keli - bendrojo lavinimo mokyklų duris, sudarytos sąlygos romų tautybės vaikams ir jaunimui lankyti neformaliojo ugdymo grupes, nuolat organizuojami lietuvių kalbos kursai...

Nuoroda į šaltinį: http://www.aidas.lt/lt/visuomene/article/15967-02-11-projekto-dirbkime-kartu-su-romais-naujos-darbo-galimtybes-ir-issukiai-pristatymas