viešoji įstaiga
romų visuomenės centras

Romų visuomenės centras - didžiausia romų bendruomenę reprezentuojanti organizacija Lietuvoje, veikianti Vilniuje nuo 2001 metų.
Pagrindinis organizacijos tikslas – padėti romų bendruomenei integruotis į Lietuvos visuomenę. 

Romų visuomenės centras (RVC) buvo įkurtas 2001 m., įgyvendinant valstybinę romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2000-2004 metų programą. Pagrindinė organizacijos misija – padėti romų bendruomenei sėkmingai integruotis į Lietuvos visuomenę.

Organizacijos veiklos tikslai:
1) Įgyventinti priemones, skirtas romų tautinės mažumos integracijai į Lietuvos visuomenės gyvenimą.
2) Skatinti romų tautinės tapatybės išsaugojimą, kultūros puoselėjimą ir tarpkultūrinį dialogą. 
3) Kaupti bei sisteminti statistinę, istorinę ir demografinę medžiagą apie Lietuvos romus.
4) Įgyvendinti antidiskriminacines ir žmogaus teisių apsaugos priemones.

Įstaigos veiklos sritys: kultūrinė veikla, socialinės paslaugos, švietimo paslaugos, informacinė ir leidybinė veikla, tarptautinis bendradarbiavimas, komercinė veikla.

Romų visuomenės centras organizuoja savo veiklas, spręsdamas šias konkrečias užduotis:
  • Keisti romų bendruomenės narių požiūrį į integracijos procesą;
  • Padėti romams įvertinti savo probleminę situaciją, parodant socialinių ir finansinių problemų sprendimo būdus;
  • Organizuoti nuolatinį vaikų ir paauglių užimtumą bei auklėjimą, formuoti bei skatinti romų vaikų, paauglių ir jų tėvų motyvaciją, keisti šeimų požiūrį į mokslą, savišvietą, saviugdą;
  • Saugoti ir puoselėti romų kultūrą bei tradicijas, išlaikyti romų bendruomenę kaip etninę grupę, išvengiant asimiliacijos ir marginalizacijos.

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras yra Lietuvos žmogaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK), 
Europos organizacijų tinklo prieš rasizmą (ENAR) ir Europos romų bendruomeninių organizacijų tinklo (ERGO) narė.

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras yra ne pelno siekianti organizacija. Centro steigėjai – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos vaikų fondas ir Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas“.

Įstaiga organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį romų vaikų ugdymą, dienos centro ,,Laipteliai į viršų“ veiklą, centre vyksta nuotolinis suaugusiųjų mokymas, valstybinės kalbos kursai, sudarytos sąlygos naudotis kompiuterine klase. Vilniuje gyvenantiems romams teikiamos tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugos.

Romų visuomenės centras inicijuoja įvairius romų integracijos projektus, organizuoja kultūros renginius: koncertus, parodas, centre veikiančio ansamblio ,“Roma de drom“ pasirodymus.

Įstaigos administracija kaupia, sistemina bei platina medžiagą romų tautine mažumą, padeda mokslininkams ir studentams atlikti tyrimus, rengia pranešimus bei straipsnius spaudai, dalyvauja televizijos ir radijo laidose, tarptautinėse konferencijose ir projektuose.