VIEŠOJI ĮSTAIGA ROMŲ VISUOMENĖS CENTRAS
Kodas 125607735 Metalo g. 23a, LT-02190 Vilnius Tel./faksas 210 4134

Veiklos ataskaita už 2015 m.

Viešoji įstaiga Romų visuomenės centras (toliau – Įstaiga) įsteigta 2001 m. liepos 19 d. Įstaigos kodas – 125607735, 2004 m. gruodžio 21 d. išduotas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas Nr. 045561, buveinės adresas – Metalo g. 23A, Vilnius.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
Įstaigos pagrindinis tikslas – Romų etninės mažumos visavertis integravimas į Lietuvos visuomenės gyvenimą.
Įstaigai nuo 2004 m. gruodžio 21 d. suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaiga iš ūkinės-komercinės veiklos per 2015 m. pajamų neuždirbo. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai, finansinių metų pradžia – sausio 1 d. pabaiga gruodžio 31d.
Viešoji įstaiga Romų visuomenės centro 2014 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis 1996-07-03 LR Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 12 straipsnio nuostatomis
Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras tikslai, veiklos tikslų įgyvendinimas ir veiklos rezultatai:
- romų etninės mažumos visavertis integravimas į Lietuvos visuomenės gyvenimą;
- romų tautinio savitumo išsaugojimas atsižvelgiant į specifines jų gyvenimo sąlygas;
- pažangių romų, lietuvių ir kitų tautų bendradarbiavimo idėjų propagavimo Lietuvoje ir užsienyje skatinimas;
- statistinės, istorinės bei demografinės medžiagos apie Lietuvos romus kaupimas ir sisteminimas;
- konferencijų, seminarų, apvalaus stalo pasitarimų ir kitų renginių, susijusių su romų, kitų tautinių mažumų problemomis ir tautiniais santykiais, organizavimas;
- ryšių su atitinkamomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje palaikymas;
- formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų teikimas;
- konsultacijų gyventojams tautinių mažumų teisių ir apsaugos klausimais teikimas bei kita teisinė pagalba;
- su romų bendrijos veikla susijusių kultūros renginių organizavimas;
- etninio nepakantumo mažinimas, dalyvavimas Lietuvos žmogaus teisių koalicijoje,
Europos tinkle prieš rasizmą (ENAR), Europos romų vietinių organizacijų tinkle (ERGO) bei kitų antidiskriminacinių priemonių vykdymas;
- dalyvavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos projektuose.

2015 m. VšĮ Romų visuomenės centras pagal 2015-02-15 Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų Vilniaus mieste teikimo sutarties Nr. VP-33 su LR Kultūros ministerija ir 2015-10-27 Romų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų Vilniaus mieste teikimo sutarties Nr. Sp-13 su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikė romų tautinės mažumos integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugas.
Paslaugos buvo atliekamos etapais, suteiktos laiku ir pilnai.

1. Paslauga „Romų vaikų neformalaus ugdymo renginių organizavimas“
1.1. organizuoti integracijos ir socializacijos užsiėmimai skirtingo amžiaus vaikams;
1.1.1. viena 20 vaikų grupė lankė užsiėmimus, skirtus ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams, kurių tematika ir turinys skatina vaikų socializaciją ir integraciją. Patyrusios mokytojos apgalvojo konsultacijų formą, kvalifikuotai parengė temas. Dauguma vaikų iš daugiavaikių nepasiturinčių šeimų, integracijos ir socializacijos užsiėmimai, kuriems vaikai lieka po pamokėlių, suteikia jiems galimybę turiningai leisti laiką po pamokų: žaidybine forma pedagogai formuoja socialinius įgūdžius, elgesio normas, suteikia papildomas žinias, motyvuoja plėsti akiratį. Šiems užsiėmimams skirta 209 valandos;
1.1.2. kita 30 vaikų grupė lankė konsultacijas, skirtas mokyklinio amžiaus vaikams.
Būtina pažymėti, kad grupę teko dalinti, suvaldyti 30 vaikų grupę sunku. Užsiėmimus ta pačia tema mokytojos vedė 2 kartus. Keletas temų buvo gvildenamas atskirai su mergaitėmis ir berniukais.
Be to, konsultacijos vyko dviems būdais: individualiai ir grupėmis. Grupiniai užsiėmimai buvo interaktyvūs, dinamiški, pritaikyti vaikų interesams, bet tuo pačiu atkreipiantys dėmesį į aktualijas. Tačiau pastebėta, kad vaikai ir paaugliai labiau renkasi individualius pokalbius, bendrauja atvirai ir įdėmiau išklauso. Svarbu sudominti vaikus. Pedagogų manymu, socializaciją skatina temos, nagrinėjančios diskriminacijos atvejus, priekabiavimus, toleranciją.
Vertinant užsiėmimų efektyvumą, pastebėta, kad paprotinė teisė ir tradicijos įtakoja paauglių gyvenimą žymiai daugiau. Kartais pedagogų siūloma taisyklė konfrontuoja su romų tarpe nusistovėjųsiu požiūriu
Viso šioms konsultacijoms skirta 320 valandų.

1. 2. Organizuoti būrelių užsiėmimai:
1.2.1. romų muzikos ir dainavimo būrelį lankė 10 romų vaikų. Viso būrelio užsiėmimai vyko 132 val.
Muzikos mokytoja N. Petročenko stengėsi supažindinti vaikus su lietuvių muzika, jie išmoko ir atlieka vaikų daineles lietuvių kalba. Mokytoja įvairina repertuarą, rengia atlikėjus skirtingiems pasirodimams.
Mokytojų pastangomis buvo pastatytas vaikų miuziklas „Raudonkepuraitė“ romų kalba. Muzikė Liuba Petročenko pati sukūrė muziką ir žodžius. Mokytojos D. Drazdauskienė ir D. Subatavičienė kartu su N. Petročenko pristatė vaikų miuziklą romų bendruomenei, steigėjams, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniaus Santarvės progimnazijoje, Ukmergės Šilo gimnazijoje. Miuziklo pastatymas pakėlė vaikų domėjimąsi muzika.
Mokytoja susiduria su sunkumais – vaikai nesistemingai lanko repeticijas, neatsimena dainų žodžių, grupės sudėtis nuolat keičiasi, todėl paruošti grupę koncertams itin sudėtinga. Užsiėmimų metu kartais naudojamos fonogramos, tai suteikia galimybę parinkti vaikams patinkantį repertuarą. Tačiau akompanimentas lieka prioritetu;
1.2.2. tautinių šokių būrelio užsiėmimus vedė ansamblio „Sare roma“ šokėja Anžela Kaldaros. Būrelį lankė 10 vaikų, iš jų 2 berniukai. Vaikai nuolat koncertavo. Karu su romų tautiniais į programą įtraukti rytietiški šokiai. Šiems užsiėmimams buvo skirta 133 val., tačiau repeticijos vyksta kasdien, kartu šoka ir daug kitų vaikų;
1.2.3. dailės būrelis tradiciškai populiarus, gausiai lankomas. Šiai veikla buvo skirta 104 val., kas netenkina poreikio. Romų vaikai yra labai gabūs menams, kūrybingi, emocionalūs, noriai įsitraukia į procesą. Šiais metais mokytoja D. Drazdauskienė taikė meno terapijos metodika, organizavo kūrybines dirbtuves, rengė darbelių ekspozicijas. Nuolat būrelį lankė 10 vaikų;
1.2.4. kūno kultūros būrelis atliko sportinių užsiėmimų organizavimo centre vaidmenį, mokytojai V. Poškienei talkino ir kiti darbuotojai. Nuolat vyko meninės gimnastikos pamokėlės, judriųjų žaidimų valandėlės. Buvo organizuojami užsiėmimai lauke. Aktyviai sportavo 10 vaikų: lauke vyko krepšinio treniruotės, žiemos sezonui užsiėmimai perkeliami į fojė, vyksta ritmikos pamokėlės, organizuojamos linksmosios estafetės. Sportinei veiklai skirta 128 val.;
1.3. RVC darbuotojai ugdė romų vaikų bendruomeninius gebėjimus, tuo tikslu surengta apie 20 renginių, išvykų. Šiai paslaugai skirta 36 val.
2015 m. kovo 25 d. RVC buvo organizuota paskaita-diskusija romų paaugliams ir jų tėveliams „Ką aš padariau, kad patyčių būtų mažiau?“ Buvo daug diskutuota apie skaudžias patirtis, norėta dar kartą aštriai iškelti patyčių problemą, išsiaiškinti priežastis ir galimybes jų išvengti.
Vaikai noriai dalyvavo Dovilės Jakštaitės fotografijų parodos "Pirmieji žingsniai" atidaryme Vilniaus Žirmūnų bibliotekoje kovo 24 d. Renginyje dalyvavo pati fotografė Dovilė Jakštaitė, interviu forma VCB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Tautvilė Jurgelevičienė pristatė ir ją pačią, ir jos kūrybą. Dainavo ir šoko Romų visuomenės centro vaikų ansamblis „Roma de drom“. Parodos atidaryme dalyvavo siužetų herojai.
Balandžio mėnesį RVC vaikai vėl lankėsi Naujosios Vilnios bibliotekoje. Daugelį metų veikiantis bibliotekoje Vaikų dienos centras „Mūsų nameliai“ pradeda naują ambicingą projektą – miuziklo pastatymą.
Šioje bibliotekoje RVC vaikai lankėsi keletą kartų. Kartu su bibliotekos dienos centro vaikais jaunieji romukai dalyvavo meno terapijos užsiėmimuose. Jie kartu piešė, margino skėčius, dalyvavo kituose užsiėmimuose.
Tęsdami bendradarbiavimą su Palaimintosios motinos Terezos iš Kalkutos vienuolėmis, priešmokyklinių grupių mokytojos su auklėtiniais vėl lankėsi jų dienos centre. Seserys vienuolės pravedė eilinę edukacinę pamokėlę taikant Montessori metodo elementus romų vaikams.
2015 m. gegužės 29 d. RVC ugdytinių ir pedagogų grupė lankėsi Ukmergės Šilo vidurinės mokyklos Antakalnio pradiniame skyriuje, kur mokosi romų vaikai. Antakalnis – mažas kaimas netoli Ukmergės, kur gyvena kelios romų šeimos. Mažakomplektėje mokykloje romukų dauguma. Klasėje iš 15 mokinių – 12 romukų. RVC delegacija buvo priimta labai šiltai, vaikai su tėveliai dalyvavo prieš tai organizuotame koncerte Ukmergės Šilo mokykloje, todėl savo mokykloje jie sveikino talentingus atlikėjus.
Romų visuomenės centro darbuotojai, tęsdami bendruomeninių gebėjimų ugdymo programą, birželio 12 d. organizavo "Jaunasis virėjas" tęstinį užsiėmimą. Užsiėmimo tikslas – plėsti vaikų akiratį apie sveiką mitybą, ugdyti vaikų žinias apie maisto produktų rūšis ir jų kilmę, ugdyti socialinius ir higienos įgūdžius bei skatinti savarankiškumą ir kūrybiškumą. Maisto ruošos pamokėlėje dalyvavo mergaitės ir berniukai, norintys išmokti gaminti paprastus, lengvus ir skanius patiekalus, kuriais namuose galima pradžiuginti savo artimuosius ir draugus. Vaikai atskleidė kūrybinius gebėjimus bei norą dalyvauti užsiėmime.
Birželio 16 dieną organizuota Romų visuomenės centro mažųjų lankytojų išvyką į Vilniaus televizijos bokštą.
Romų visuomenės centro mažųjų lankytojų išvykos į Vilniaus televizijos bokštą tikslas – plėsti vaikų žinias aplinkos pažinimo srityje, kurios padėtų vaikui orientuotis kasdienio gyvenimo situacijose, suprasti gamtinę ir sociokultūrinę aplinką, žadintų pagarbą gyvybei, meilę gimtinei, skatintų norą pažinti, mokytis.
Dienos centro ir priešmokyklinių grupių auklėtiniai noriai dalyvavo projekto „Pažinkime vieni kitus“ veiklose. Projektas prasidėjo vasaros stovyklėlėmis, kurių metu vaikai susipažino su tautų, gyvenančių Lietuvoje, istorija ir tradicijomis. Į baigiamąjį renginį – popietę – lapkričio 6 d. susirinko tautinių mažumų kolektyvai. Buvo surengta trumpa viktorina „Ką aš žinau apie kaimynus?“, buvo apdovanoti aktyviausi dalyviai. Vaikams labai patiko edukacinės veiklos – kibinų kepimo pamokėlė, žvakių liejimo užsiėmimai. Gilų įspūdį paliko meninė programa.
Viena iš Lietuvos romų bendruomenės lyderių – dainininkė Kansuela Mačiulevičiūtė, dalyvaujant Šiaulių pedagoginio universiteto vykdytame projekte ,,Romų jaunimo įgalinimas“, inicijavo studentų grupės apsilankymą Vilniaus Kirtimų bendruomenėje lapkričio 13, 18 dienomis. Vizito programoje buvo numatyti ir bendri renginiai su vaikais ir paaugliais.
2015 m. lapkričio 20 d. Tautinių bendrijų namuose buvo suorganizuota Vilniaus miesto teatro spektaklio ,,Žalia dyva“ premjera. Tai spektaklis, labai išsamiai supažindinantis vaikus su Vilniaus miesto istorija nuo pat jo įkūrimo iki šių dienų, su visomis sėkmės ir negandų istorijomis.
2015 m. lapkričio 25 d. į Menų spaustuvėje rodomą lėlių teatro ,,Lino lėlės“ iš Klaipėdos spektaklį ,,Apie tris seseris“ vyko Romų visuomenės centre Dienos centrą lankantys pradinių klasių mokiniai. Jie turėjo galimybę pamatyti spektaklį lietuvių liaudies motyvais apie šeimą, draugystę, gerumą bei išdavystę, netikrus jausmus.
RVC siekia kuo daugiau dalyvauti įvairiose miesto iniciatyvose bei renginiuose, kad romų bendruomenės vaikams, gyvenantiems tabore, parodyti gyvenimo įvairovę, plėsti akiratį, žadinti norą keistis. Gruodžio 1 d. priešmokyklinės grupės vaikams buvo organizuota ekskursija prie miesto eglės Katedros aikštėje. Pagal išankstinę registraciją vaikai turėjo galimybę pasiklausyti pasakos eglės viduje. Po skaitymų vaikai nuoširdžiai skaitovei padeklamavo eilėraštukų ir padainavo dainelę apie artėjančias Kalėdų šventes.
Romų centre veikiantį Dienos centrą lanko 80 vaikų iš socialiai remtinų bei socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų. Šiais metai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva buvo organizuotas Adventinis renginys VSDF Konferencijų salėje. Į šventę vyko 10 pačių aktyviausių ir pavyzdingiausių romų vaikų, kurie galėtų būti pavyzdžiu savo bendraamžiams, būti stimulas ir kitiems vaikams ateinančiais metais ,,pasitempti“ ir dalyvauti panašioje šventėje.
Jau ne pirmus metus bendraujama su Motinos Terezos vienuolėmis, kurios į Vilnių atvyksta misijai iš įvairių pasaulio kraštų. Šį kartą, siekiant supažindinti mažuosius vaikus su Kalėdų šventės tradicijomis ir papročiais, RVC buvo organizuotas rytmetis vaikams ir jų tėveliams. Renginio metu vienuolės prie papuoštos eglės pasakojo apie Kristaus gimimą, mokė vaikučius gerumo, nuoširdumo ir pagarbos vienas kitam ir artimui. Labai gražiai viešnios mokė vaikus giedoti visiems girdėtą, o gal ir žinomą tradiciną giesmę ,,Sveikas, Jėzau, gimusis“. Pabaigoje seserys kiekvienam vaikui įteikė dovanėlę – prakartėlę, kurią kiekvienas pats turėjo susikonstruoti.
Kirtimuose gyvenantys vaikai ir paaugliai gyvena skurdžiomis ir nepalankiomis asmenybės vystymuisi aplinkybėmis. RVC siekia jiems suteikti kuo daugiau gražių akimirkų, padovanoti neišdildomų įspūdžių, pagerinti jų psichologinę būseną nors ,,tai akimirkai“. Tęsiant šventinių renginių maratoną ir pildant romų vaikų svajones, gruodžio 22 d. grupė vaikų važiavo į įspūdingą spektaklį rusų dramos teatre ,,Naujieji metai cirke“. Tai buvo labai jaukus ir įspūdingas renginys ir mažesniems, ir didesniems vaikams, nes Kalėdines dovanėles kiekvienam asmeniškai įteikė pats Kalėdų senelis ir Snieguolė.

2. Paslauga „Romų įgūdžių ugdymas“
2.1. Tarpkultūriniai tarpininkai nuolat kaupė informaciją apie romų bendruomenę Lietuvoje, pagrįstą statistika ir pavyzdžiais. Buvo išanalizuoti įvairūs sociokultūrinio gyvenimo aspektai. Daug dėmesio skirta etnokultūrai, tradicijoms, kurios lemia visuomeninį elgesį, integracijos procesus, statusą. Iinformacija išanalizuota įvairiais pjūviais. Tarpkultūrinių tarpininkų paslaugoms skirta 984 val. (2 tarpininkai po 492 val.). Atlikta apžvalga „Kaip kuriami stereotipai, kas juos formuoja visuomenėje, kaip jų išvengti“, kuria vėliau RVC kartu su partneriais panaudojo rengiant projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“, finansuotą SADM.
Tęsiamas Lietuvos interneto dienraščių turinio romų tematika stebėjimas. Parengta Sociologinės romų gyventojų apklausos, vykusios 2015 m. kovo – balandžio mėn., trumpa apžvalgą. Tyrimas buvo organizuojamas tekėjo VšĮ "Diversity Development Group".
Panaudojant atvejo vadybos metodiką, tarpkultūriniai tarpininkai analizuoja romų bendruomenės padėtį, identifikuoja problemas ir pateikia rekomendacijas;
2.2. Ištisus metus Centre buvo sudarytos ir užtikrintos sąlygos kompiuterinio raštingumo ugdymui: nuolat veikė Informacinis centras – romų bendruomenės atstovai galėjo nemokamai naudotis 3 kompiuteriais, interneto ryšiu, kompiuteriniais tinklais. Esant poreikiui buvo teikiamos konsultacijos, padedančios formuoti bei ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Skirta 600 val.

3. Paslauga „Romų kultūros ir tradicijų puoselėjimas ir sklaida“
3.1. Koncertų organizavimas
VšĮ Romų visuomenės centras ansamblio ,,Roma de drom“ dainininkai ir šokėjai dalyvavo 8 koncertuose, iš kurių labiausiai įsimintini:
- Kovo 6 d. į LVJC Didžiąją salę važiavo priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai su savo mamytėm ar vyresniaisiais broliais ar sesėm. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro baleto klasės vadovės ir Romų visuomenės centro direktorės iniciatyva buvo organizuotas didžiulis renginys - susitikimas su Širvintų vaikų dienos centro vaikais ir paaugliais. Pagrindinis akcentas buvo baleto klasės vaikų šokio spektaklis ,,Coliukė“. RVC vaikai susitikimui parengė mini spektakliuką-miuziklą ,,Raudonkepuraitė“ (autorė - Liuba Petročenko). Širvintų vaikų dienos centro mergaitės kartu su liaudies meistre – tautiniu juostu audėja supažindino su šiuo amatu ir pamokė, kaip jas austi. Norintys galėjo patys pabandyti austi tautinę juostelę.
- Kovo 18 d. Vilniaus Santaros progimnazijoje viešėjo RVC priešmokyklinukai ir ansamblis “Roma de Drom”. Jie dalyvavo didelėje programoje kartu su ukrainiečiais, žydais, rusais;
- Gegužės 29 d. „ŠILO“ pagrindinėje mokykloje koncertavo Vilniaus romų visuomenės centro ansamblis “ROMA DE DROM“;
- spalio 31 d. RVC ansamblis “Roma de Drom” vyko į Lenkų kultūros namus. Jaunieji atlikėjai dalyvavo VII Respublikinio dainavimo festivalio „Skambėk, daina“ koncertinėje programoje;
- lapkričio 06 d. vaikai koncertavo VšĮ Trakų švietimo centras vykdomo projekto „Pažinkime vieni kitus“ baigiamajame renginyje pramogų centre „Trasalis“ (Trakai);
- gruodžio 3 d. Vilniaus miesto Naujosios Vilnios kultūros namuose įvyko taip ilgai laukta ir rengiama spektaklio apie draugystę premjera;
- gruodžio 18 d. ansamblis „Roma de drom‘ dalyvavo Romų jaunimo muzikos festivalyje Šiauliuose.

3.2. Parodų organizavimas:
- Dovilės Jakštaitės fotografijų paroda "Pirmieji žingsniai" Vilniaus Žirmūnų bibliotekoje;
- birželio 19 d. Romų visuomenės centre - dienos stovyklos pasiekimų parodėlė;
- VšĮ romų visuomenės centras kaip vienas iš partnerių vykdydamas SADM finansuojamą projektą „Atpažink diskriminacijos veidus“ organizavo vaikų piešinių konkurso „Kitoks žmogus šalia mūsų“ dalyvių parodą Vilniaus Saulėtekio mokykloje – daugiafunkciniame centre, kur mokosi dauguma romų vaikų iš Kirtimų taboro. Konkurse dalyvavo vaikai iš visos Lietuvos, tačiau Romų visuomenės centrui buvo svarbu, kad būtent šios mokyklos auklėtiniai įsitrauktų į projekto veiklas, sudalyvautų priešinių konkurse.

Pagal minėtas sutartis 2015 m. gautos lėšos – 52131 eurų (penkiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt vienas euras) - buvo apskaitomos įstaigos biudžetinėje sąskaitoje. Atsiskaitymas už gautas lėšas buvo atliekamas pagal LR Kultūros ministerijos ir Tautinių mažumų ir departamento prie LR Vyriausybės nustatytą tvarką.
Taip pat, pagal minėtas sutartis, buvo padengtos VšĮ Romų visuomenės centras išlaikymo (šildymas, elektra, vanduo, patalpų apsauga, valymo paslaugos ir pan.) bei funkcionavimo (telefono, fakso ir pastovus interneto ryšys, kopijavimo ir skenavimo paslaugos ir pan.) išlaidas.

NUOTOLINIS MOKYMAS 2014/2015 MOKSLO METAIS
Romų visuomenės centre nuo 2007 m. veikia nuotolinio mokymo konsultacinis punktas. Tai puiki galimybė romams įgyti minimalų išsilavinimą, kad po to lengviau būtų įsijungti į darbo rinką (platesnės profesijos ar darbo įsigijimo galimybės), sėkmingiau integruotis į visuomenę.
Šiuo metu paslauga teikiama per Akmenės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą. 2014/2015 mokslo metais 6-12 kl. mokėsi 17 suaugusiųjų moksleivių, kurie per anksti dėl vienokių ar kitokių aplinkybių iškrito iš bendrojo lavinimo mokyklų ugdymosi proceso. Iš jų 2015 metais 2 baigė 10 klasių ir gavo I pakopos vidurinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, 1 baigė 12 klasių:, sėkmingai išlaikęs brandos egzaminus ir gavęs II pakopos vidurinio ugdymo programos baigimo pažymėjimą. 2015 metų rugsėjo 1 d. turime 21 mokinius nuo 5 iki 12 kl., norinčius mokytis nuotoliniu būdu ir įgyti bendrojo ugdymo išsilavinimą. Baigti 10 klasių ir išlaikyti PUPP egzaminus pasirengę 2 mokiniai, 12 kl. brandos egzaminus laikys taip pat 6 abiturientai.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
Būtina konstatuoti, kad socialinių paslaugų teikimas Kirtimų gyventojams ir romamas iš kitų regionų kaip paslauga nėra perkamas iš Romų visuomenės centro, nors yra labai reikalingas. Kiekvienas RVC darbuotojas teikia socialines paslaugas. Pajėgumų akivaizdžiai nepakanka. Į mus kasdien kreipiasi žmonės, jų problemos įvairios. Mes stengiamės taikyti atvejo vadybos metodą, t. y. ieškoti galutinio keivienos problemos sprendimo. Tai sunkus ilgas procesas.
Per 2015 m. parengti 75 raštai į skirtingas institucijas.
RVC pastangomos Kirtimų gyventojams skirta parama kietu kūru. Vilniaus m. Socialinės paramos centras sudaro sutartį su RVC dėl malkų išdalinimo, visi pagrindiniai darbai atliekami mūsų pačių.
43 kartus suteikta lydymoji pagalba. RVC darbuotojai tarpininkauja Socialinės paramos centre, Migracijos tarnyboje, teismuose, Vilniaus darbo biržoje, Ligonių kasose, bankuose, Probacijos tarnyboje, SoDroje, LESTO skyriuose, Vilniaus m. suaugusiųjų mokymo centre, notarų, antstolių kontorose.
Kadangi 2015 m. gyvenvietėje atjungė vandens tiekimą, RVC darbuotojai kartu su romų organizacijomis dėjo pastangas problemai spręsti. Bendrauta tiesiogiai su įmonės „Vilniaus vandenys“ atstovais, sudaromi sąlyginiai susitarimai. Mūsų darbuotojai aplankė kiekvieną namelį su tikslu nustatyti namų ūkių skaičių ir išaiškinti vandens tiekimo sąlygas. Bendromis pastangomis buvo rastas sprendimas. Tačiau gyventojai nesugebėjo susiorganizuoti ir patenkinti visų reikalavimų.
Nuolat bendraujama su 2-ju policijos komisariatu ir Kirtimų įgaliotiniu A. Saulevičiumi.
Per 2015 m. RVC atliko daug veiksmų išaiškinant situaciją su romų bustu. Dalyvaujama Vilniaus miesto savivaldybės darbo grupėje Kirtimų romų gyvenvietės problemoms spręsti.
Kiekvienais metais RVC partneriai šveicarų organizacija „Mission Litauen“ atgabena labdaros siuntą – drabužius, mokyklines, higienos priemones. Organizuojami bendri renginiai.

VISUOMENINĖ VEIKLA

2015 m. RVC kaip partneris dalyvavo SADM finansuojame projekte „Atpažink diskriminacijos veidus“. Projektą vykdė Lietuvos moterų draugija kartu su Lietuvos vaikų fondu ir Romų visuomenės centru. Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jo trukmė - 5 mėnesiai.
Projektas skatino mokyklinio amžiaus vaikus kartu su savo pedagogais kalbėti apie stereotipus ir stigmatizacijas, surasti pavyzdžių tautosakoje, galiojančių prietarų ir tradicijų, susijusių su neigiamomis “kitokio“ sąvokomis, jas išsiaiškinti. Interaktyvių užsiėmimų dėka vaikai mokėsi identifikuoti ir atpažinti diskriminaciją kasdieniniame gyvenime, šiuolaikinėse informacijos priemonėse, sugebėti ją įvertinti ir aptarti būdus tai įveikti, suformuoti savo pilietinę poziciją diskriminacijos atžvilgiu.
Buvo paskelbti piešinių (5-9 kl.) ir esė (10-12 kl.). konkursai vyko daugumoje Lietuvos regionų bendrojo lavinimo mokyklose ir vaikų dienos centruose. Nugalėtojai apdovanoti, geriausi darbai pristatyti plačiajai visuomenei, įrašyti į kompaktinį diską.
Projekto „Atpažink diskriminacijos veidus“ rėmuose buvo skatinamas tolerancijos ugdymas per kūrybingumą, bendravimą, kalbėjimą su visuomene. Parengtos koncepcija ir metodinės gairės, praktiškai pritaikomos įvairiose ugdymo įstaigose, bei kitose erdvėse.
Lietuvos moterų draugijos ir partnerių - Romų visuomenės centro ir Lietuvos vaikų fondo - nariai ir kolegos, 2015m. gruodžio 1-3 d. organizavo seminarus pedagogams Panevėžyje ir Vilniuje.
2015m. gruodžio 09 d. Vyko apvalus stalas Lietuvos žurnalistų sąjungoje, kuriame dalyvavo konkurso nugalėtojai su savo pedagogais ir žiniasklaidos atstovais.
Projektas buvo plačiai nušviečiamas žiniasklaidoje, čia sukaupta patirtis - nuolat viešinama.
Pavadinimu „Atpažink diskriminacijos veidus“ sukurtame Facebook‘e https://www.facebook.com/Atpa%C5%BEink-diskriminacijos-veidus928215283908075/info/?tab=page_info) operatyviai talpinama informacija apie projekto eigą.

2015 m. tęsėsi bendradarbiavimas su Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos N. Vilnios bibliotekos projekte „Kultūrų dialogas vienija: programa romų vaikams ir jaunimui“. Visų metų įtemptą veiklą vainikavo vaikų spektaklis „Iš romų gyvenimo“, kuriame vaidino bibliotekos ir RVC Vaikų dienos centrų lankytojai – 11-13 metų amžiaus vaikai. Spektaklį, kuri pažiūrėjo N. Vilnios gyventojai, ketinama parodyti ir Kirtimuose.

2015 m. Romų visuomenės centras sėkmingai bendradarbiavo su Trakų švietimo centru, laimėjusiu Neformalaus švietimo centro konkursą su projektu „Pažinkime vieni kitus“. Veiklose dalyvavo skirtingų tautinių mažumų vaikai – lietuviai, lenkai, rusai, karaimai, romai. Vasaros poilsio stovyklose vaikai susipažino su tautų, gyvenančių Lietuvoje, istorija ir tradicijomis, pasirengė viktorinai, o lapkričio mėn. susitiko Trakuose. Tai buvo įspūdinga ansamblių ir solistų subėga. Projektas yra tęstinis, RVC ketina dalyvauti jame ir 2016 m.

2015 m. rugpjūčio 3 d. kartu su Genocido aukų muziejumi buvo paminėti Tarptautinė romų Holokausto aukų atminimo diena. Pirmą kartą surengta tematinė ekspozicija, renginyje Genocido aukų muziejuje dalyvavo virš 50 svečių. Straipsnis apie renginį publikuotas leidinyje „Genocidas ir rezistencija“, 2015, Nr. 2 (38) (pridedamas).
Nuo 2014 m. RVC koordinuoja Europos Tarybos ir Europos Komisijos programos ROMED įgyvendinimą Lietuvoje. 2015 m. surengtas 1 mokymas potencialiems romų mediatoriams. Tikimasi, kad būtent ROMED programoje parengti romų aktyvistai galės dirbti pagal vieną iš Romų integracijos plano priemonę.
Kaip vienas iš Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narių, RVC aktyviai dalyvauja šioje veikloje, Koalicijos organizuojamose kampanijose.
Be to, RVC aktyvus ir tarptautinėje veikoje. Kasmet RVC atstovai vyksta į Romų aukščiausio lygio susitikimus Briuselyje, atstovavo Lietuvos romų bendruomnei ES Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo platformos konferencijoje Briuselyje (4th Annual Convention of the Platform against Poverty and Social Exclusion).
RVC koordinuojant romų jaunimas aktyviai dalyvauja tarptautiniame judėjime „Youth in Action“, nuo 2014 m. reorganizuotame į EK programos ERAMUS+ dalį.
RVC – aktyviai veikiantis Europos tinklo prieš rasizmą (ENAR) narys, Europos romų organizacijų tinklo ERGO Network (European Roma Grassroots Organisations) narys.

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams

Romų visuomenės centras ketina dalyvauti 2016 m. Tautinių mažumų departamento konkurse romų integracijos paslaugoms teikti.
2016 m. ketinama dalyvauti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vaikų dienos centro programai „Laipteliai į viršų“ vykdyti.
Rengiamas projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto pagal 08.3.1-ESFA-V-412 priemonę „Romų socialinė integracija“ įgyvendinimo.
Vilniaus m. savivaldybė rengia sutartys dėl ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių finansavimo pagal „mokinio krepšelio“ programą ir nemokamo maitinimo organizavimo.
Vilniaus m. savivaldybė 2009 m. neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį ir liko skolinga 27 tūkst. litų. Nuo to laiko RVC prašo pripažinti ir grąžinti skolą.
Romų visuomenės centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, ir ketina skirti tai veiklai daug laiko ir pastangų. Tačiau projektinė veikla ne finansuoja pastato ir aptarnaujančio personalo išlaikymo. Todėl tikimasi, kad dalininkai užtikrins tokių būtinų išlaidų finansavimą

Direktorė Svetlana Novopolskaja